preloader icon

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou spolu s ostatními právními dokumenty na webových stránkách právně závazné pro každou fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví nebo používá https://bitcoin-synergy.com/cs/ webové stránky (dále jen "webové stránky"). Uživatel je vázán všemi Podmínkami & obsaženými v tomto dokumentu, jakož i veškerými předpisy a zákony platnými v konkrétní jurisdikci, ze které Uživatel přistupuje na Webové stránky. Uživatelé se vyzývají, aby si pečlivě přečetli Zásady ochrany osobních údajů Webové stránky. Tyto Zásady nahrazují všechny předchozí verze.
 1. Všeobecné informace
  1. Vlastník (vlastníci) Webových stránek se zavazuje chránit a respektovat soukromí všech svých Uživatelů.
  2. Vlastník (vlastníci) webových stránek podnikne (podniknou) veškeré přiměřené a zákonné kroky k ochraně důvěrných informací a informace poskytne (poskytnou) pouze příslušným orgánům na základě jejich žádosti nebo ve smyslu jakéhokoli předpisu, který to vyžaduje, a v případě, že je to nezbytné pro integraci třetí strany.
 • Informace shromažďované prostřednictvím webových stránek
  1. Datový záznam:
   1. Při návštěvě Uživatele na Webových stránkách mohou služby Webových stránek automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované webovým prohlížečem Uživatele.
   2. Tyto údaje mohou zahrnovat: adresu internetového protokolu (IP) počítače Uživatele, typ a verzi prohlížeče, stránky, které Uživatel navštívil, čas a datum těchto návštěv, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti.
  2. Údaje o zařízení:
   1. Webové stránky mohou shromažďovat údaje o zařízení, které Uživatel používá k přístupu na Webové stránky.
   2. .
   3. Tyto shromážděné údaje mohou zahrnovat: Typ zařízení, operační systém, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení a údaje o zeměpisné poloze.
   4. To, co shromažďujeme, může záviset na individuálním nastavení zařízení a softwaru.
   5. Doporučujeme zkontrolovat zásady výrobce vašeho zařízení nebo poskytovatele softwaru, abyste zjistili, jaké informace nám zpřístupňují.
  3. Osobní údaje:.
    Na základě těchto informací můžeme uvést následující informace:
    1. Můžeme požadovat osobní údaje, jako je jméno uživatele, e-mail a telefonní/mobilní číslo
    2. .
  4. PRAVNÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
   1. Informace o uživateli budou shromažďovány a zpracovávány pouze v případě, že k tomu má webová stránka právní základ, který závisí na službách, k nimž uživatel přistupuje, a na způsobu jejich využívání.
   2. Webové stránky mohou shromažďovat a používat informace o Uživateli:
    1. Když je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, nebo pro provedení kroků na žádost Uživatele před uzavřením takové smlouvy (například když poskytujeme službu, kterou si Uživatel vyžádal na Webové stránce nebo na přidružených stránkách třetích stran);
    2. Když je to nutné k plnění služeb, které Uživatel hodlá využívat z Webové stránky nebo stránek třetích stran propojených s touto Webovou stránkou.
    3. Je to v souladu s oprávněným zájmem (který není nadřazen zájmům Uživatele na ochranu údajů), například pro výzkum a vývoj, pro uvádění na trh a propagaci služeb Webové stránky a pro ochranu práv a oprávněných zájmů vlastníka (vlastníků) Webové stránky;
    4. Uživatel k tomu dává souhlas pro konkrétní účel; nebo
    5. Když vlastník(ci) Webových stránek potřebuje(jí) zpracovávat údaje Uživatele, aby splnil(i) zákonnou povinnost.
   3. Uživatel má právo si to kdykoli rozmyslet, pokud předtím udělil souhlas s tím, aby Webové stránky používaly jeho údaje pro konkrétní účel, což však nebude mít vliv na již provedené zpracování.
   4. Webové stránky neuchovávají osobní údaje déle, než je nezbytné.
   5. Pokud Webová stránka uchovává informace, zajistí jejich ochranu v rámci komerčně přijatelných prostředků, aby se zabránilo ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě.
   6. Uživatel však bere na vědomí, že žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání dat není stoprocentně bezpečný, a proto vlastník (vlastníci) webových stránek nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat.
   7. Pokud to bude nutné, Webové stránky budou uchovávat osobní údaje Uživatele za účelem splnění jakýchkoli právních povinností, které mohou mít, nebo za účelem ochrany životně důležitých zájmů Uživatele nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
  5. Shromažďování a používání informací
   1. Stránka a její vlastník (vlastníci) mohou shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný:
     .
    1. aby umožnily uživateli přizpůsobit nebo personalizovat uživatelskou zkušenost s webovými stránkami;
    2. aby Uživatel mohl přistupovat k Webovým stránkám, přidruženým webovým stránkám, aplikacím a přidruženým platformám sociálních médií a používat je;
    3. .
    4. pro kontaktování a komunikaci s Uživatelem;
    5. pro interní evidenci a administrativní účely;
    6. .
    7. pro analýzu, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozování a zlepšování Webových stránek, přidružených webových stránek a aplikací a přidružených platforem sociálních médií;
    8. .
    9. pro reklamu a marketing, včetně zasílání propagačních informací a informací o třetích stranách, o kterých se vlastník(ci) Webových stránek domnívá(jí), že by mohly být pro Uživatele zajímavé; a
    10. pro splnění zákonných povinností a řešení případných sporů, které Webové stránky mohou mít
    11. .
  6. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
   1. Vlastník (vlastníci) webových stránek může (mohou) osobní údaje zpřístupnit:
    1. poskytovatelům služeb třetích stran za účelem umožnění poskytování jejich služeb, včetně (bez omezení) poskytovatelů IT služeb, poskytovatelů datových úložišť, hostingových služeb a serverů, reklamních sítí, analytických služeb, záznamníků chyb, vymahačů dluhů, poskytovatelů údržby nebo řešení problémů, poskytovatelů marketingu nebo reklamy, odborných poradců a provozovatelů platebních systémů;
    2. sponzoři nebo pořadatelé jakékoli soutěže, kterou mohou webové stránky provozovat;
    3. třetí strany, které usnadňují poskytování požadovaných služeb; a
    4. třetí strany, které shromažďují a zpracovávají údaje.
  7. Mezinárodní předávání osobních údajů
   1. Osobní údaje shromážděné Webovými stránkami jsou ukládány a zpracovávány na serverech v různých jurisdikcích a také tam, kde mají zázemí partneři Webových stránek, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran.
   2. Uživatel potvrzuje, že poskytnutím osobních údajů Webové stránce a jejímu vlastníkovi (vlastníkům) souhlasí s jejich zpřístupněním těmto zahraničním třetím stranám.
   3. Vlastník (vlastníci) webových stránek zajistí, že jakýkoli přenos osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP bude chráněn vhodnými ochrannými opatřeními, například použitím standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí nebo použitím závazných podnikových pravidel či jiných právně uznávaných prostředků.
   4. Pokud vlastník (vlastníci) webových stránek předává (předávají) osobní údaje ze země mimo EHP do jiné země, uživatel bere na vědomí, že třetí strany v jiných jurisdikcích nemusí podléhat stejným zákonům o ochraně údajů jako jurisdikce, v níž má uživatel sídlo. Existuje riziko, pokud se jakákoli taková třetí strana dopustí jakéhokoli jednání nebo postupu, který by byl v rozporu se zákony o ochraně osobních údajů v jurisdikci Uživatele, a to by mohlo znamenat, že Uživatel nebude moci požadovat nápravu podle zákonů o ochraně osobních údajů ve své jurisdikci.
  8. PRAVA UŽIVATELŮ & KONTROLA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Volba a souhlas:
     .
    1. Poskytnutím osobních údajů uživatel souhlasí s tím, aby vlastník(ci) webových stránek shromažďoval(i), uchovával(i), používal(i) a zveřejňoval(i) jeho osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
    2. Je-li Uživatel mladší 16 let, musí mít a v rozsahu povoleném zákonem garantuje, že má souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem a používáním Webových stránek a že oni (rodiče nebo zákonní zástupci) souhlasili s tím, aby Uživatel poskytl Webovým stránkám své osobní údaje.
    3. Uživatel nemusí poskytovat osobní údaje; musí si však být vědom toho, že pokud odmítne, může to mít vliv na používání těchto Webových stránek nebo produktů a/nebo služeb nabízených na nich nebo jejich prostřednictvím.
   2. Informace od třetích stran: .
    1. Pokud webové stránky obdrží osobní informace o uživateli od třetí strany, budou tyto informace chráněny v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
    2. Pokud je Uživatel třetí stranou, která poskytuje osobní údaje o někom jiném, Uživatel prohlašuje a zaručuje, že má souhlas této osoby s poskytnutím těchto osobních údajů.
   3. Vyhrazuje se:
    1. Uživatel se může rozhodnout omezit shromažďování nebo používání osobních údajů.
    2. Pokud uživatel dříve souhlasil s používáním osobních údajů pro účely přímého marketingu, může svůj názor kdykoli změnit tím, že se obrátí na vlastníka (vlastníky) webových stránek.
    3. Pokud uživatel požádá o omezení nebo omezení zpracovávaných osobních údajů, může vlastník(ci) webových stránek informovat o dopadech omezení na používání webových stránek nebo produktů a služeb uživateli.
   4. Přístup a přenositelnost údajů:
     strong>strong>strong: zavazuje vás, že budete mít přístup k informacím, které se vztahují na vaše osobní údaje.
    1. Uživatel si může vyžádat podrobnosti o uchovávaných osobních údajích
    2. .
    3. Uživatel si může vyžádat kopii osobních údajů, které má k dispozici vlastník(ci) webových stránek.
    4. Pokud je to možné, poskytne vlastník(ci) webových stránek tyto informace ve formátu CSV nebo v jiném snadno čitelném strojovém formátu.
    5. Uživatel může požádat o vymazání osobních údajů.
    6. Uživatel může také požádat, aby tyto informace byly předány jiné třetí straně.
   5. Oprava: Vyplývá to ze zákona o ochraně osobních údajů, který je v souladu s čl:
    1. Pokud se uživatel domnívá, že jsou některé informace nepřesné, zastaralé, neúplné, nerelevantní nebo zavádějící, může se obrátit na vlastníka (vlastníky) webových stránek, aby aktualizoval nebo opravil uchovávané informace.
    2. Vlastník (vlastníci) webových stránek podnikne (podniknou) veškeré přiměřené kroky k opravě jakýchkoli zjištěných nepřesných, neúplných, zavádějících nebo neaktuálních informací.
   6. Oznamování případů porušení zabezpečení údajů:
    1. Vlastník (vlastníci) webových stránek se zavazuje (zavazují) dodržovat platné předpisy a zákony, pokud jde o jakékoli porušení ochrany údajů.
   7. Stížnosti:
    1. Pokud se uživatel domnívá, že majitel(é) webových stránek porušil(i) příslušné zákony o ochraně osobních údajů, a přeje si podat stížnost, kontaktujte prosím majitele(y) webových stránek a uveďte veškeré podrobnosti o údajném porušení.
    2. Vlastník (vlastníci) webových stránek se zavazuje (zavazují) neprodleně prošetřit všechny stížnosti a písemně na ně odpovědět, přičemž uvede (uvedou) výsledek šetření a kroky přijaté k řešení těchto stížností.
    3. Uživatel má právo obrátit se v souvislosti se svou stížností na regulační orgán nebo orgán pro ochranu údajů.
   8. Odhlásit se z odběru:
    1. Chce-li se uživatel odhlásit z e-mailové databáze webových stránek nebo se odhlásit z odběru sdělení (včetně marketingových sdělení), musí se obrátit na majitele (majitele) webových stránek nebo se odhlásit pomocí možností odhlášení uvedených ve sdělení.
  9. KOUKÁNÍ
   1. Stránky používají "cookies" ke shromažďování informací o uživateli a jeho aktivitě.
   2. Podrobnější informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie na Webových stránkách.
  10. PŘEVODNÍKY
   1. V případě, že by došlo k převzetí Webových stránek nebo jejich aktiv, nebo v nepravděpodobném případě, že by vlastník(ci) Webových stránek zkrachoval(i) nebo vstoupil(i) do úpadku, byly by uživatelské údaje spolu s dalšími aktivy předány jakýmkoli stranám, které by Webové stránky převzaly.
   2. Uživatel bere na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že jakékoli strany, které získají Webové stránky a/nebo jejich vlastníka (vlastníky), mohou nadále používat osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
  11. Omezení našich zásad
   1. Tato webová stránka může odkazovat na externí stránky a/nebo stránky třetích stran, které nejsou provozovány nebo kontrolovány vlastníkem (vlastníky) této webové stránky.
   2. Uživatel bere na vědomí, že majitel(é) těchto webových stránek nemá(í) kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek, a proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů.
   3. Uživatel se vyzývá, aby si plně přečetl všechny právní dokumenty uvedené na všech stránkách třetích stran, na které může vstoupit nebo na které může být přesměrován z těchto Webových stránek.
  12. Změny zásad ochrany osobních údajů
   1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny a aktualizovány bez předchozího upozornění a nabývají účinnosti okamžitě.
   2. Změněné Zásady ochrany osobních údajů okamžitě nahradí všechny předchozí verze na webových stránkách.
   3. Uživatel se vyzývá, aby pravidelně navštěvoval Webové stránky a zjišťoval, zda nedošlo k aktualizacím Zásad ochrany osobních údajů.
   4. Pokračování v používání Webových stránek Uživatelem bude představovat jednoznačný tichý souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na Webových stránkách.
   5. Pokud Uživatel nebude akceptovat změněné Zásady ochrany osobních údajů, má se okamžitě zdržet používání a přístupu na Webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady jsou spolu s ostatními právními dokumenty na Webových stránkách právně závazné pro každou fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví nebo používá https://bitcoin-synergy.com/cs/ Webové stránky (dále jen "Webové stránky"). Uživatel je vázán všemi Podmínkami & obsaženými v tomto dokumentu, jakož i veškerými předpisy a zákony platnými v konkrétní jurisdikci, ze které Uživatel přistupuje na Webové stránky. Uživatelé se vyzývají, aby si pečlivě přečetli Zásady používání souborů cookie na Webových stránkách. Tyto Zásady nahrazují všechny předchozí verze.
 1. CO JE COOKIE?
  1. "Soubor cookie" je malý kus dat, který Webové stránky ukládají do počítače a/nebo mobilního zařízení Uživatele a který je zpřístupněn při každé návštěvě Webových stránek.
  2. Webové stránky využívají soubory cookie ke shromažďování informací o Uživateli a jeho aktivitách při přístupu na Webové stránky, které mohou zahrnovat, pokud jsou k dispozici, IP adresu, operační systém a typ prohlížeče používaný Uživatelem.
  3. Tyto informace jsou shromažďovány jako statistické údaje o činnostech a vzorcích prohlížení Uživatele Webové stránky a neidentifikují žádnou konkrétní osobu.
  4. Z téhož důvodu může Webová stránka získávat informace o obecném používání internetu Uživateli pomocí souborů cookie.
  5. Uživatel je odpovědný za správné nastavení svého počítače a/nebo mobilního zařízení, a proto se může rozhodnout, zda soubory cookie přijme, nebo odmítne.
  6. Soubory cookie pomáhají Společnosti vylepšovat její Webové stránky a/nebo Aplikaci a poskytovat lepší a personalizovanější služby.
 2. TIPY COOKIES A JAK JSOU POUŽÍVÁNY
  1. Zásadní soubory cookie - jsou to soubory cookie, které jsou klíčové pro uživatelskou zkušenost s Webovými stránkami a umožňují základní funkce, jako je přihlašování uživatelů, správa účtů, nákupní košíky a zpracování plateb. Používají se k umožnění určitých funkcí na Webových stránkách. Tato Webová stránka používá na webu základní soubory cookie.
  2. Výkonnostní soubory cookie - jsou soubory cookie používané při sledování toho, jak Uživatel používá Webové stránky během návštěvy, aniž by shromažďovaly osobní údaje o Uživateli. Obvykle jsou tyto informace anonymní a agregované s informacemi sledovanými u všech Uživatelů Webových stránek, aby pomohly společnostem pochopit vzorce používání návštěvníků, identifikovat a diagnostikovat problémy nebo chyby, se kterými se jejich uživatelé mohou setkat, a přijímat lepší strategická rozhodnutí při zlepšování celkového zážitku z Webových stránek pro své publikum. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny webovou stránkou, kterou uživatel navštěvuje, nebo službami třetích stran. Tato Webová stránka používá na webu výkonnostní soubory cookie.
  3. Funkční soubory cookie - používají se při shromažďování informací o zařízení Uživatele a všech nastaveních, která může Uživatel nakonfigurovat na webové stránce, kterou navštěvuje (například nastavení jazyka a časového pásma). Díky těmto informacím mohou webové stránky poskytovat Uživateli přizpůsobený vylepšený nebo optimalizovaný obsah a služby. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny webovou stránkou, kterou Uživatel navštěvuje, nebo službami třetích stran. Tyto webové stránky používají funkční soubory cookie pro vybrané funkce na webu.
  4. Cílení/reklamní soubory cookie - slouží k určení, jaký propagační obsah je pro Uživatele a jeho zájmy relevantnější a vhodnější. Webové stránky je mohou používat k poskytování cílené reklamy nebo k omezení počtu zobrazení reklamy Uživatelem. To pomáhá společnostem zlepšit účinnost jejich kampaní a kvalitu obsahu prezentovaného Uživateli. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny webovými stránkami, které Uživatel navštěvuje, nebo službami třetích stran. Cílové/reklamní soubory cookie nastavené třetími stranami mohou být použity ke sledování Uživatele na jiných webových stránkách, které využívají stejné služby třetích stran. Tato webová stránka používá na webu cílové/reklamní soubory cookie.
 3. Funkce souborů cookie
  1. Soubory cookie umožňují Webovým stránkám:
    .
   1. Odhadnout velikost publika a způsob používání;
   2. Ukládat informace o preferencích uživatelů, a tím přizpůsobovat a optimalizovat webové stránky podle individuálních zájmů uživatelů;
   3. .
   4. Urychlit vyhledávání Uživatelů a
   5. .
   6. Rozpoznat Uživatele, když se na Webové stránky vrátí.
 4. Třetí strany využívají na webových stránkách soubory cookie.
  1. Webové stránky mohou na našich webových stránkách zaměstnávat společnosti a osoby třetích stran, např. poskytovatele analytických služeb a obsahové partnery
  2. .
  3. Webové stránky poskytnou těmto třetím stranám přístup k vybraným informacím, aby jménem uživatelů prováděly konkrétní úkoly.
  4. Mohou také nastavit soubory cookie třetích stran za účelem poskytování služeb, které poskytují.
  5. Soubory cookie třetích stran mohou být použity ke sledování Uživatele na jiných webových stránkách, které používají stejnou službu třetí strany.
  6. Tyto webové stránky nemají kontrolu nad soubory cookie třetích stran, a proto se jejich zásady používání souborů cookie nevztahují na tyto zásady používání souborů cookie na těchto webových stránkách.
  7. Tyto webové stránky slibují ochranu osobních údajů třetích stran:
   1. Tato Webová stránka přezkoumává zásady ochrany osobních údajů všech svých poskytovatelů třetích stran předtím, než využije jejich služeb, aby se ujistila, že jejich postupy jsou v souladu s jejími vlastními postupy.
   2. Webové stránky nikdy vědomě nezařadí služby třetích stran, které ohrožují nebo porušují soukromí uživatelů těchto webových stránek.
 5. KONTROLA UŽIVATELŮ NEBO JAK ODEBRAT COOKIES
  1. Pokud si uživatel nepřeje přijímat soubory cookie z těchto webových stránek, může dát svému prohlížeči pokyn, aby soubory cookie z těchto webových stránek odmítal
  2. .
  3. Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nakonfigurována tak, aby soubory cookie přijímaly, ale Uživatel může tato nastavení aktualizovat tak, aby soubory cookie buď zcela odmítaly, nebo aby Uživatele upozorňovaly, když se webová stránka pokouší soubor cookie nastavit nebo aktualizovat.
  4. Pokud Uživatel prohlíží webové stránky z více zařízení, může být nutné aktualizovat nastavení na každém jednotlivém zařízení.
  5. Ačkoli některé soubory cookie lze zablokovat s malým dopadem na uživatelský zážitek z webové stránky, zablokování všech souborů cookie může znamenat, že Uživatel nebude mít přístup k určitým funkcím a obsahu na všech stránkách, které navštíví.
 6. Změny v zásadách používání souborů cookie
  1. Zásady používání souborů cookie mohou být čas od času změněny a aktualizovány bez předchozího upozornění a nabývají účinnosti okamžitě.
  2. Změněné Zásady používání souborů cookie okamžitě nahradí všechny předchozí verze na webových stránkách.
  3. Uživatel se vyzývá, aby pravidelně navštěvoval Webové stránky a zjišťoval, zda nedošlo k aktualizacím Zásad používání souborů cookie.
  4. Pokračování v používání Webových stránek Uživatelem bude představovat jednoznačný tichý souhlas s pozměněnými Zásadami používání souborů cookie uvedenými na Webových stránkách.
  5. Pokud Uživatel nebude souhlasit s pozměněnými Zásadami používání souborů cookie na Webových stránkách, má se okamžitě zdržet používání a přístupu na Webové stránky.